Jasmine Manet

Jasmine Manet

French & British | Co-founder of Vocation | Brand and Community Strategist Freelance